چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

خدا،

رفیق من ناراحت شده بابت حرفهای من…

تو می گی من چه خاکی بریزم توی سرم؟!

دیدگاه خود را ارسال کنید