چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

قطاری که تو را برد
چه چیزی را با خود بر می‌گرداند؟

تعادل دنیا
گاهی فقط به مویی بند است
لوکوموتیوران تو
کاش این را می‌دانست!

«حافظ موسوی»

دیدگاه خود را ارسال کنید