چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

من جای شما بودم
می‌رفتم
گم می‌شدم
گم می‌شدم تا کسی نبیند
چه غم‌انگیز است
کسی جای شما باشد

«هوای دو نفره»

دیدگاه خود را ارسال کنید