چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

ما
از میان خوردنی‌ها
حسرت را
خوب می‌شناختیم

«هوای دو نفره»

دیدگاه خود را ارسال کنید