چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

6shabhaie_roshan

رویا – شما آدم موفقی هستید. چیزهای زیادی می‌دونی.

استاد: دونستن خوش‌بختی نمی‌آره.

رویا – راحتی که می‌آره. آدمی که می‌دونه خیال‌اش راحت‌اه.

استاد: شایدم همین دونستن عذاب‌اش بده.

رویا – مهم نیست اگه دنیاش عوض شه به عذاب‌اش می‌ارزه.

دیدگاه خود را ارسال کنید