چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

Clock Hands

Two hands of clock that become attached to one another

They try to stay together

But undergoing some difficulties they realize that movement is essential  for their life

Masoomeh Torki

دیدگاه خود را ارسال کنید