چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

وقتی همه خوابیم (۱۳۸۷)

×

اجازه بدهید از این‌جای داستان را تعریف کنم برایتان، وقتی قهرمان فیلم، از مقصد و مقصود گذشته‌، از دین و خدا برگشته، پی عشرت و خوشی، با شهوت و مستی، بنده‌ی تن می‌شود با غربت‌های بسیار در پسِ زندگی‌اَش … با ذهنی تهی از اندوه و قلبی سرشار از لطف به راه جهان می‌افتد؛ پرسه‌زدن‌های بی‌هدف به سوی سرگشتگی‌های هراس‌آلود و چه بسیار ایمان و هوس‌های تازه.

ادامه دارد لابُد.

{عکس}

دیدگاه خود را ارسال کنید