چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

اوّل، قربان ولیئی یک مجموعه غزل دارد، ترنّم داووی سکوت. کی خریده بودم؟ دو سال قبل؟ شاید هم سه سال قبل از غرفه‌ی  کتاب نیستان توی نمایش‌گاه. ۱۶۰۰ تومان بود قیمتش. کتابِ کوچک و جمع‌جوری‌ست با کاغذهای خوش‌گل کاهی. دویست و بیست، سی صفحه است با کلّی غزل‌های عالی.

دوّم، درخت در خودش راه می‌رود عنوانِ کتابِ دیگرِ ِ قربان است که شعر نیست؛ مجموعه‌ای از نثرهای ادبی. با چه موضوعی؟ متنوع. بیش‌تر امّا مذهبی. نیایش مثلن. گروه‌ سنّی‌دار نیست کتابش، امّا حتّا برای نوجوان هم … خُب، به نظر من خیلی کلیشه بود، هم مفاهیم و هم تعابیر. کتاب ۷۰ صفحه دارد و در قطع خشتی چاپ شده است با قیمت ۱۵۰۰ تومان.

سوّم، ضرب‌المثلش می‌شود چی؟ سال به سال، دریغ از پارسال؟

دیدگاه خود را ارسال کنید