چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

دوست دارم در خانه بمانم و هرگز از جایم تکان نخورم.
دوست دارم در خانه بمانم و هرگز از جایم تکان نخورم.
دوست دارم در خانه بمانم و هرگز از جایم تکان نخورم.
دوست دارم در خانه بمانم و هرگز از جایم تکان نخورم.
دوست دارم در خانه بمانم و هرگز از جایم تکان نخورم. 

ناتالیا گینزبورگ، ترجمه‌ی محسن ابراهیم، نشر هرمس، صفحه‌‌ی ۴۲

دیدگاه خود را ارسال کنید