چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

دیروز، یوسف علیخانی چند برگه‌ی آچهار برداشت و به مناسبتِ روز مادر چند جمله نوشت روی آن‌ها که مثلن ملّت کتاب بخرند برای هدیه و تبریک. از وقتی که کاغذهای حاملِ آن جمله‌های شعاری نصب شد توی غرفه، مردم هی کتابِ «برای مادرم کتاب می‌برم» و «آمده‌ام برایت هدیه بیاورم» و «مادرم سپاسگزارم برایم کتاب خواندی» را طلب می‌کردند ازمان، نفر به نفر.

دیدگاه خود را ارسال کنید