چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

انجیل کوچک سرخ را از بساط دست‌فروشی در تهران خریده بودم، ده سال قبل. نمی‌دانم چرا نمی‌توانم اصل و درست بدانمش. به‌خاطر صفحه‌های تکراری‌اش و این‌که شناس‌نامه‌ ندارد؟ دلم انجیل چاپ معتبر می‌خواهد. گفتم این‌جا بنویسم بلکه یکی گفت از کجا بخرم. به قول انجیلکم بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا در به روی شما باز شود.