چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱۳۸۹/۶/۲۵

از یک حراجی خریدم در انقلاب، هر کتاب دوهزار تومان.