چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

از دست‌دوّم‌‌فروشی دکتر خریدم در انقلاب، فیلم‌نامه‌ی شرم، هزار تومان.

{به یادگار نوشتم خطّی – ۱}