چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

اولین جشنواره فروش کتابکده رستاک

به منظور حمایت از کودکان سرطانی محک

ششم لغایت دهم آبانماه ۹۲

۱۰۰ درصد عواید حاصل از فروش متعلق به کودکان سرطانی خواهد بود.

مکان: یزد، صفائیه، بازارچه اطلسی، کتابکده رستاک (۸۲۴۳۸۰۴)