چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

یادگاریِ آقای صیّادی است، معلّم ِ آمادگیِ هولدرلین.

{به یادگار نوشتم خطّی – ۱}
{به یادگار نوشتم خطّی – ۲}
{به یادگار نوشتم خطّی – ۳}