چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«مرگ نه با سال‌خوردگی که با فراموشی سر می‌رسد.»

گابریل گارسیا مارکز