چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

“زنگ” جمع‌آوری کمک برای اجرای دوره/سال دوم طرح ارسال کتاب برای کودکان و نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به صدا درآمد. جزئیات بیش‌تر را در این‌جا بخوانید.