چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

می‌پرسید قصّه چیست؟ این‌جا را بخوانید.

یادگاریِ آقای صیّادی است، معلّم ِ آمادگیِ هولدرلین.

{به یادگار نوشتم خطّی – ۱}
{به یادگار نوشتم خطّی – ۲}
{به یادگار نوشتم خطّی – ۳}

Photo by conformist

www.foadsadeghian.com

www.foadsadeghian.com

www.foadsadeghian.com

www.foadsadeghian.com

 

www.foadsadeghian.com