چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«وقتی نفهمی که تن‌ها چیز مهم تو زندگیِ مذهبی بی‌طرفیه، نمی‌دونم چطور می‌خوای حتّا یه میلی‌متر پیش‌رفت کنی. بی‌طرفی، رفیق، فقط بی‌طرفی. بی‌تفاوتی.»

جی.‌ دی. سالینجر