چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

(کسی که بخواهد «بی‌عدالتی‌ها»ی ارتباط را بپذیرد، کسی که هم‌چنان باملایمت، مهربانانه، بدون آن‌که پاسخی بشنود، سخن بگوید به مهارتی عظیم نیاز دارد: مهارت مادر.)

رولان بارت، سخن عاشق، صفحه‌ی ۲۱۳

دیدگاه خود را ارسال کنید