چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

یا؛ نیمۀ تاریک عشق

چند روایت معتبر

چند روایت معتبر

مصطفی مستور

نشر چشمه / تهران، ۱۳۸۵، چاپ چهارم / ۹۳ صفحه / قیمت ۱۰۰۰ تومان

با هر زحمت و اصراری که بود خواندن این روایت ها را تمام کردم و خیال نمی کنم هیچ وقت دیگر به سراغ داستان هایش بروم! نمی دانم این آقای مستور کی و کجا می خواهد این مهتاب بخت برگشته را رها کند و هر بار، به بهانه ای، دست او را می گیرد، می کشاند میان داستان و دهان عاشقش را پُر می کند از کلمه و …

من که دیگر حوصله اش را ندارم؛ حوصلۀ مهتاب و عاشقش و داستان های آقای مستور را.

دیدگاه خود را ارسال کنید