چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

baby5

بچّه‌ی سرراهی، طفلی‌ست که مادر او را در میانه‌ی عشق و ایمان باردار شده و در هنگامه‌ی ترس و جنونِ مرگ، زاده است.

جبران خلیل جبران

دیدگاه خود را ارسال کنید