چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

مرد باید

       که جفا بیند

                     و منّت دارد

                                    نه بنالد!

که مرا

        طاقتِ بدخویان

                          نیست!*

دیدگاه خود را ارسال کنید