چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

در این شبِ تارِ بی‌روزن،
من ماندم و من.
وقتِ پیوستن به رؤیاها
چه هنگام است؟
*

گر به راه دوزخ است این راه من/ هفت دوزخ سوزد از یک آه من – عطار

دیدگاه خود را ارسال کنید