چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

نویسنده‌ها آن بخشی از حقیقت را بیان می‌کنند که پشت هر دروغی پنهان شده است. برای یک روان‌کاو مهم نیست شما دروغ بگویید یا راست. چون دروغ به‌‌ همان اندازه جالب و آشکارکننده است که سخن راست هست. من به آن دست نویسنده‌هایی که ادعا می‌کنند دربارهٔ خودشان، زندگیشان و درباره‌‌ی دنیا همه‌ی حقیقت را می‌گویند بدگمانم. من حقیقتی را می‌پسندم که در آثار نویسنده‌هایی است که خودشان را یک دروغ‌گوی بزرگ می‌نمایانند.

ایتالو کالینو

دیدگاه خود را ارسال کنید