چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

:

: سکوت سنگین

: این چیه؟
: یه پُست خالیِ پُر از حرف
: همین.
: این پُر از حرف بودنش از کجاش معلومه؟
: از دلش
: از چشماش

: که اینطور

دیدگاه خود را ارسال کنید