چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

بچّه پاره‌ای از وجود زن است که در فضا از او جدا شده است. همچون قمر کوچکی که به گرد ستاره‌ای بچرخد، یک ارزش بس کوچک اضافی که تأثیرش در محیط روح بی‌اندازه است.

رومن رولان

دیدگاه خود را ارسال کنید