چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

:: خدا! این در عین اختیار مجبور بودن ِ آدم! یعنی چی تو رو حضرت عبّاس؟

:: آقای حضرت مسیح که می‌گی «برای یافتن زندگی باید آن را گم کرد.» شما مطمئن هستی یا مسئولیّتی بر عهده‌تون نیست بابت این حرف‌؟

:: با کی می‌شه حرف زد؟ به جونِ کی می‌شه غُر زد؟ هیشکی! مگه خدا و مسیح و موسا و اینها.

دیدگاه خود را ارسال کنید