چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

2shabhaie_roshan

رویا – شما چرا تنهایی‌اید؟ … هیچ‌وقت فکر نکردی که می‌شه از تنهایی دراومد؟

استاد: شما اگه منتظر کسی نبودین، سوار اون ماشین می‌شدین که از تنهایی در بیاین؟

رویا – نه! می‌گشتم دنبال آدمی که مثل خودم باشه.

استاد: من نمی‌گردم. چون از خودم هم خوش‌ام نمی‌آد!

رویا – آدم عجیبی هستید.

استاد: شما هم همین‌طور.

  1. 1 بازتاب

  2. ژانویه 27, 2009: روزانه‌ترهای همان دخترکی که چهار ستاره کم دارد » مثل خودم

دیدگاه خود را ارسال کنید