چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

12shabhaie_roshan

من از مردم همین شهرم.

همه‌ی آدم‌های این شهر ُ هم دوست دارم. چون تقریباً هیچ‌کدوم‌شون ُ نمی‌شناسم.

دیدگاه خود را ارسال کنید