چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

Noëlle  – 2007

خلاصه‌ی فیلم ندارم ولی، نتیجه‌گیری چرا. لحظاتی در زندگی هست که آدم فقط باید از جهنم بگذرد تا به خدا نزدیک شود. به خدا هم نزدیک نشود، دست‌کم آن گناه آدم را به خودش نزدیک می‌کند. انگار خودمان را فدای خودمان کرده باشیم.

+ وب‌سایت

دیدگاه خود را ارسال کنید