چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«در ظاهر رنگ سرخ با قرمز هیچ فرقی نداره، اما سرخ هم وقار داره، هم خونواده‌دارتره. اما قرمز نه. یا مال اسباب‌بازی بچه‌هاس، یا رنگ در و پنجره‌س یا پارچه، یا ماتیک. ماتیک قرمز زیاد شنیدی اما ماتیک سرخ نه. حتی برای خون. خون قرمز با خون سرخ خیلی فرق داره، گل قرمز با گل سرخ.
و بعد صدای فریاد خودش را شنید که گفت:
– حتی شهید؛ خون شهید سرخ، و لاله‌هاشم سرخ.»

مسعود کیمیایی، صفحه‌ی ۱۶۶

دیدگاه خود را ارسال کنید