چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

۱ – بر طبق ماده‌ی سه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هر کسی حق زندگی، آزادی و امنیّت شخصی را دارد. بر طبق ماده‌ی ششم شخصیّت هر کس در همه جا باید به عنوان یک انسان به رسمیّت شناخته شود. ماده‌ی بیست و پنجم‌ هم به هر کسی حق می‌دهد که سطح زندگی خود و خانواده‌اش را ارتقا دهد و در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، پیری و غیره از امکانات آبرومندانه‌ی زندگی برخوردار شود.

۲ – در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل بیست و هشتم داشتن شغل، در اصل بیست و نهم برخورداری از تأمین اجتماعی، در اصل سی‌ام برخورداری از آموزش و پرورش، در اصل سی‌ و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز و در اصل سی ‌و چهارم امکان دادخواهی برای هر کس که به نوعی مورد ظلم قرار می‌گیرد به عنوان حقوق مردم مشخص شده و دولت مکلّف است آن‌ها را فراهم کند.

۳ – حضرت علی علیه السّلام الگوی کارگزاران نظام اسلامی در ایران است.