چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«آری، حاشا تا کی، همه‌اش غلط است، هیچ‌کس نیست، مفهوم است، هیچ‌چیز نیست، لفاظی تا کی، بگذار فریب خورده باشیم، فریب‌خورده‌ی زمان و زمانه، تا وقتی بگذرد، همه‌چیز بگذرد و تمام شود، و صدها ساکت شوند، تنها صداست، تنها دروغ است.»

{+}

دیدگاه خود را ارسال کنید