چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«بایست پذیرفت که رابطه‌ی مستقیم گذشته میان علت و معلول از میان رفته بود. نسل گذشته شانس داشت. دوره‌ی آن‌ها هیتلر و استالین بودند و می‌شد گناه همه‌چیز را به گردن آن‌ها انداخت. امروزه دیگر نه هیتلری بود نه استالینی. به‌جای آن‌ها همه‌ی مردم دنیا بودند.»

رومن گاری (Romain Gary)

دیدگاه خود را ارسال کنید