چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«کافی است که مردم تنهایت بگذارند و مزاحمت نشوند تا دست به قلم ببری و بنویسی. اگر جز نوشتن هیچ چیز دیگر برایت مهم نباشد، می‌توانی در هر شرایطی بنویسی. البته واضح است که وقتی عاشق هستی بهتر از بقیه اوقات می‌توانی کار کنی.»

{+}

دیدگاه خود را ارسال کنید