چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

شب ها هنوز کودک اند
نیمه شب ها کودک تر
با ستاره های دنباله دار بازی می کنند
ماه که کامل می شود
توپ خوبی است
ستاره ها برای سر گرمی شان
چشمک می زنند
معلوم نیست
کی می خواهند بزرگ شوند
الان خواب شان بُرده
مرا آرام صدا کنید
بیدار می شوند

دیدگاه خود را ارسال کنید