چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

خودمانیم، گیرم تو به روی خودت نیاورده باشی، من ولی می‌فهمم دعای سید بن طاووس در کتاب مفاتیح، که محض ایمنی از سلطان و بلاء و ظهور اعداء و خوف فقر و تنگی سینه سفارش شده، برای خاطر من است که هنوزم نزدِ تو خیلی عزیزم …

پی.‌نوشت )؛ نمی‌دانم چند وقت است … ولی، خیلی وقت است که هیچ آیه و سوره و دعایی اینقدر به دل‌اَم ننشسته بود.

  1. 1 بازتاب

  2. سپتامبر 24, 2008: رمضان (3) « چهار ستاره مانده به صبح