چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

قبول کن دوریم
قبول کن که هنوز از پرنده‌ها دوریم
هنوز گمشده‌یی داریم
هنوز چشمه نمی‌آید
برای بردن ما
چقدر خاطره‌ی بی‌درخت
غم‌گین است

«محمّدرضا عبدالملکیان»

دیدگاه خود را ارسال کنید