چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

همه‌ی قطارها
از دوردست‌ها می‌آیند و
در همین کوچه
پیاده می‌شوند

از کتاب «این کوچه را از روی رودخانه نوشته‌ام»
سروده‌ی «محمّدرضا عبدالملکیان»

دیدگاه خود را ارسال کنید