چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«گاهی می‌پنداریم بروز ابتذال را در صدای تیز یا در خنده‌ی گوشخراش یک زن، در رنگ‌های تند آرایشش یا در موهای زردرنگش می‌بینیم. امّا فوراً متوجّه می‌شویم که دل‌تنگی در هر جای این کشور بر ابتذال چربیده است.»

ناتالیا گینزبورگ، ترجمه‌ی محسن ابراهیم، نشر هرمس، صفحه‌ی ۲۵

دیدگاه خود را ارسال کنید