چهار ستاره مانده به صبح

شروع یک رؤیای نو

«عصر ما عصری‌ست که عاشق‌ترین مردم، عاشقانه‌ترین آوازهای‌شان را در سنگر سیاست می‌خوانند….

عصر ما عصر زیبایی‌ست که بچه‌های هنوز راه نیفتاده‌ی زبان بازنکرده، بَر دوش و از دوشِ پدران‌شان به جهانِ خروشانِ سیاست نگاه می‌کنند، و از هم‌آن‌جاست که ناگزیر باید راه آینده‌شان را ببینند و انتخاب کنند ….»

چهل نامه‌ی کوتاه به همسرم، نادر ابراهیمی

دیدگاه خود را ارسال کنید